2.3 MODUL 3

Fotografija u multimedijalnom okruženju

// jedan i po radni dan //

2.3.1   Ciljevi modula
2.3.2   Preporučeni izvori
2.3.3   Vježba za modul
2.3.4   Analiza primjera za modul
2.3.5   Preporuke

2.3.1 Ciljevi modula

savladati osnovne tehnike i pravila fotografiranja (planiranje, svjetlo)

upoznati se sa logikom vizuelnog pripovijedanja, koja se kasnije primjenjuje i na videoprodukciju

uvidjeti značaj i učinke fotografije u izvještavanju o različitostima, te razviti praksu korištenja fotografija uz uvažavanje i promoviranje različitosti

Kao jedan od ključnih elemenata multimedijalne priče fotografija se može koristiti u formi fotogalerija, fotoeseja ili u kombinaciji sa drugim formama (audio, video, tekst). Važno je predstaviti osnove fotografije (planovi, kompozicija, svjetlo) i upotrebu fotografije u multimedijalnom okruženju – obradu fotografije u jednostavnim i dostupnim programima, kao i web platforme za promociju i distribuciju fotografije (npr. Flickr).

Kada je riječ o predstavljanju različitosti, fotografija (kao i video) ima veliku moć u komuniciranju s publikom, odnosno u formiranju percepcije 'drugog' i 'drugačijeg'. Štaviše, koliko god da je tekst izbalansiran, informativan, kvalitetan i koliko god da promovira vrijednost različitosti, ukoliko se fotografija oslanja na uvriježene stereotipe i predrasude o 'drugima', upravo će ona ostaviti dublji i jači dojam na publiku. Također, ukoliko je vizuelno rješenje teksta generička fotografija, vjerovatno je da će tekst privući pažnju publike manje nego što bi to bio slučaj sa specifičnom, originalnom i kvalitetnom fotografijom. Kroz fotografije se mogu komunicirati diskriminatorne i poruke mržnje, a jednako tako se na jednostavan način može djelovati u duhu kulture različitosti.

Važno je da ovaj modul podstakne učesnice da razmišljaju o novim, originalnijim načinima vizuelnog predstavljanja svojih priča i da se – što je manje moguće – oslanjaju na stereotipe i senzacionalizam.

Ključna pitanja za ovaj modul su:

Koja su osnovna pravila fotografije (svjetlo, planiranje, kompozicija)?

Koji su osnovni principi vizuelnog pripovijedanja?

Kako stereotipi određuju izbor fotografija i kako fotografije učvršćuju stereotipe?

Kako planirati i napraviti fotoesej koji ne pribjegava stereotipizaciji i predstavlja različitosti – na različite načine?

Koju poruku o različitostima želimo poslati našim fotografijama, a koja poruka zaista stiže do publike? Koja su ograničenja fotografije kao forme?

Koje web platforme možemo koristiti u radu sa fotografijama i na koji način? Koji su najbolji načini distribucije priča koje uključuju fotografije kroz različite platforme, uključujući i društvene mreže?