2.4 MODUL 4

Video/audioprodukcija u multimedijalnom okruženju

// jedan i po radni dan //

2.4.1   Ciljevi modula
2.4.2   Preporučeni izvori
2.4.3   Vježba za modul
2.4.4   Analiza primjera za modul
2.4.5   Preporuke

2.4.1 Ciljevi modula

savladati osnovne tehnike i pravila audio/videosnimanja i montaže

savladati logiku audio/vizuelnog pripovijedanja

uvidjeti značaj audio i videoformi u medijskom tretmanu različitosti, te razviti praksu korištenja ovih formi uz adekvatno uvažavanje i promoviranje različitosti

Video i audio su nezaobilazne forme izražavanja kada je riječ o multimedijalnoj produkciji. Ovaj modul treba grupi pomoći da savlada osnovne tehnike i pravila korištenja slike i zvuka, kao i da shvati na koji način audio/vizuelni elementi utječu na politiku i praksu predstavljanja različitosti u javnom prostoru.

Kao i fotografija, video može imati mnogo veći utjecaj od teksta u slanju poruke i formiranju percepcije o 'drugom' i 'drugačijem'. Nerijetko se kod pripreme videomaterijala djeluje “na prvu”, što znači da se određeni identiteti svode na stereotipne predstave. Primjeri takvih stereotipnih predstava isplivavaju u igri asocijacija u sklopu prvog modula, pa rezultate ove vježbe možemo koristiti kao smjernice u kojem pravcu ne treba ići kako bismo promovirali kulturu različitosti. Slično je i sa pripremom i korištenjem audiomaterijala – zvukom možemo podržavati stereotipne predstave određenih grupa. To se npr. dešava ako se u priči koja se tiče pripadnika određene nacionalne manjine, gdje tema nije vezana za muzičku produkciju i muzičko nasljeđe te grupe, koristi nacionalno specifična muzička podloga. Kroz ovaj modul potrebno je ukazati na to da novinar treba prevazići prve, stereotipne asocijacije vezane za određene identitete i prepoznati opasnosti i posljedice stereotipnog prikazivanja različitosti, koje vode ka senzacionalizmu i marginalizaciji drugog i drugačijeg u javnom prostoru.

Ključna pitanja za ovaj modul su:

Kako pričati zvukom i slikom? Koje su osnovne tehnike i pravila audio/videosnimanja i montaže?

Koju poruku prenosimo kroz audio/videomaterijale?

Kako stereotipi određuju audio i videosadržaje, te kako se kroz audio i video učvršćuju sterotipi?

Na koji način izbjeći stereotipno predstavljanje različitosti u ovim formama? Kako različitost predstaviti na različite načine?

Šta raditi kada se zahtijeva zaštita privatnosti i anonimnost sagovornika/ca?

Koja su ograničenja audio/videoprodukcije u predstavljanju različitosti?

Na koji način najbolje koristiti društvene mreže i online platforme za promociju i distribuciju audio/videomaterijala?